Nota de informare

in temeiul prevederilor art.12, art.13 si art.14 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 privind protecția
persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera
circulație a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE a l Parlamentului si Consiliului Uniunii

Europene

 

Dragi pacienți,
Dragi vizitatori,

I. Societatea Cardio-Rec S.R.L (Centrul de Prevenție si Recuperare Cardiovasculara), cu sediul in
Corbeanca, Sos. Unirii nr.187, înmatriculata la ORC Ilfov sub nr. J23/550/2012, având CUI 29064142,
reprezentata prin dl. Doctor Bogdan Alexandrescu,
in calitate de Operator, din perspectiva protecției datelor cu caracter personal,
in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice in
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date si de
abrogare a Directivei 95/46/CE al Parlamentului si Consiliului Uniunii Europene ("Regulamentul
nr.2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal")
va aduce la cunoștința, in calitatea dvs. de persoane vizate, următoarele:

De asemenea, este posibil, daca vom considera necesar, sa solicitam informații/date cu caracter
personal cu privire la familie/istoricul medical al rudelor persoanelor vizate, pentru anumite
afecțiuni cu caracter ereditar/in familie.

Operatorul atrage atenția persoanei vizate ca datele si informațiile privind starea de sănătate, datele privind rasa, rezultatul analizelor si investigațiilor medicale, materialul biologic sau investigativ, constituie date cu caracter personal speciale care prezinta un risc mai mare pentru drepturile si libertățile persoanei vizate din perspectiva protecției datelor cu caracter personal. Pe cale de consecință, Operatorul aduce la cunoștința persoanei vizate obligațiile sale profesionale si legale de păstrare a confidențialității, implicit a datelor cu caracter personal.

III. Categoriile de persoane vizate de către Cardio-Rec in desfășurarea activității sale sunt (i)
persoane fizice pacienți, (ii) familia pacientului, persoane care însoțesc pacienții, respectiv au
responsabilitatea legala a îngrijirii acestora, (iii) reprezentanți ori ocrotitori legali ai pacienților/ai
pacienților minori, (iv) reprezentanți ai furnizorilor diverși de bunuri si servicii de utilitate medicala, de la
echipamente si aparatura medicala, la servicii de întreținere si mentenanță, care vin in locatia Cardio-Recd (v) reprezentanți ai autorităților, ai organismelor abilitate prin lege, care se prezinta in locatia Cardio-
Rec, etc.

IV. Scopurile principale ale prelucrării datelor cu caracter personal de către Cardio-Rec
constau in:
a. investigatii medicale pentru stabilirea de diagnostic/-e si respectiv prognostic/-e medical/-e,
respectiv oferirea si realizarea de servicii medicale, precum (i) consultanta medicala de
specialitate-cardiologie, medicina interna, pneumologie, neurologie, diabet zaharat si boli de
nutriție, geriatrie, pediatrie, psihologie, (ii) chirurgie generala, (iii) consultanta medicala generala -
medicina de familie, (iv) servicii de medicina recuperatorie in spital, respectiv in sistem
ambulatoriu, (v) investigații medicale cu aparatura de specialitate-imagistica, (vi) explorări
funcționale (holter tensiune, holter EKG, test de efort) (vii) îngrijiri de sănătate, servicii medicale
in scop de prevenție, prevenție cardiovasculara, (viii) intervenții medicale chirurgicale, (ix)
organizarea unor programe de recuperare specifice precum recuperare post-chirurgie cardiaca,
post-infarct miocardic, recuperare pacienți cu insuficienta cardiaca sau cu arterita de membre
inferioare, respectiv de programe de prevenție;

b. comunicare cu pacientul, cu familia acestuia când este cazul, confirmare
programare/reprogramare/anulare programare, de informare si respectiv de obținere a acordurilor
pacientului daca acesta consimte, astfel cum sunt reglementate acestea de prevederile Legii nr.
46/2003 a drepturilor pacientului si de normele de punere in aplicare;

c. realizarea raportărilor in scop de interes public/de sănătate publica, când este cazul inclusiv
la solicitarea autorităților abilitate prin lege;

d. analizare si respectiv de realizare, completare, comunicare, dupa caz a documentelor
specifice activitatii: bilet de trimitere, scrisoare medicala, foaie de observatie clinica generala,
referat catre comisii de expertiza, certificat concediu medical, decont CNAS, informare asigurator,
etc.;

iar scopurile secundare, de regula, constau in (i) programare pacient (ii) paza si protectie acces, a persoanelor, bunurilor, aflate in Centrul Cardio-Rec, a locatiei Cardio-Rec (iii) raportare statistica, pentru care se utilizează date in mod anonimizat, (iv) evaluare a activității proprii prin utilizarea anonimizata/pseudonimizata a formularelor de evaluare a satisfacției pacientului, (v) studii clinice când/daca se efectueaza si pacientul consimte la studiul respectiv (vi) respectarea si îndeplinirea cerințelor financiar-fiscale, (vii) achiziționarea serviciilor de suport si mentenanță pentru activitatea de servicii medicale si recepționarea acestor servicii, (viii) stocare/arhivare a datelor conform prevederilor legale in vigoare.

V. Temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal constau, de regula, in:

Nota: Pentru claritate, precizam ca acordurile pentru (i) tratament, (ii) pentru o intervenție medicala, (iii) pentru recoltarea, păstrarea, folosirea produselor biologice prelevate in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului agreat si/sau (iv) pentru fotografierea ori înregistrarea pacientului in incinta unității sanitare in scop de investigatie medicala si stabilire diagnostic/tratament a unei stari de fapt la un moment dat si care nu poate fi retinuta dat fiind evolutia sa decat astfel (v) pentru comunicarea de date de sănătate de la o unitate spitaliceasca la alta, (vi) pentru participarea la un studiu clinic cand si daca se efectueaza un astfel de studiu, sunt acorduri specifice activităților medicale si nu Regulamentului nr.2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal.

VI. Activitatea de Prelucrare date cu caracter personal pe care o efectuează Cardio-Rec prin realizarea serviciilor de asistenta medicala, in temeiurile mai sus menționate si pentru scopurile indicate, consta in operațiunile si/sau setul de operațiuni de înregistrare scriptica, înregistrare electronica, captare pe suport tip radiografie/device stocare, de organizare, structurare, stocarea pe unitățile de lucru si/sau sub forma de evidenta si/sau document semnat si parafat de medic (fisa a pacientului, foaia de observație clinica generala, foaie de temperatura adulți, informatii furnizate de dispozitive de tip holter, de rețeta electronica pentru pacienți, înregistrare bilete de trimitere, referate pentru comisii de expertiza, certificate medicale) extragere, consultare, utilizare, arhivare, prin mijloace automate, manuale si/sau mixte după caz, de către persoanele autorizate in acest sens de către Cardio-Rec conform regulilor si procedurilor sale de lucru. In ceea ce privește probele de material biologic Cardio-Rec nu realizează in esență o activitate de prelucrare de date cu caracter personal ci o activitate de recoltarea a acestor probe si analiza, respectiv de interpretare a analizelor efectuate de către laboratoare de specialitate cu care Cardio-Rec colaborează (Laborator Synevo Romania). Pentru evitarea oricarui dubiu precizam totodată ca informatiile/datele retinute de catre holter-ul in ambulatoriu, respectiv telemetria in timp real, se acceseaza, se descarcă, se stochează, pe serverele clinicii, respectiv se interpretează, cand pacientul revine cu dispozitivul in centrul Cardio-Rec, neconstituind/ nerealizandu-se o monitorizare de la distanta.

VII. Durata prelucrării datelor cu caracter personal in relația cu pacienții/vizitatorii este, după caz, reprezentata:

a. (i) de durata contractării cu pacienții, de cea a aducerii la îndeplinire a serviciilor medicale solicitate de către aceștia, a celor de urgenta medicala, ori pe baza recomandărilor medicale făcute sau a planului de tratament indicat, la care se adaugă (ii) durata necesara exercitării drepturilor care decurg din relația contractuala după încetarea ei si (iii) durata pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale Cardio-Rec in acord cu prevederile legislației aplicabile privind evidentele proprii, privind istoricul medical al pacientului, privind arhivarea, respectiv (iv) durata necesara exercitării drepturilor proprii si/sau a intereselor legitime ale Cardio-Rec (precum dreptul la apărare in caz de litigiu ori de investigație);

b. in ceea ce privește furnizorii de servicii care se prezinta in locatia Cardio-Rec de (i) de durata furnizarii de servicii de întreținere, suport si mentenanță, de durata realizării activităților diverse precum cele de audit ori certificare, la care se adaugă (ii) durata necesara exercitării drepturilor care decurg din relația contractuala respectiva după încetarea ei, (iii) durata pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale Cardio-Rec S.R.L. in acord cu prevederile legislației aplicabile (privind evidentele proprii, cele financiar-contabile, cele privind arhivarea, etc.);

c. durata necesara stocarii unor imagini captate de camerele de supraveghere acces pentru cazuri impuse de lege.


VIII. Categorii de destinatari (persoane fizice sau juridice ori organisme/entități) cărora le pot fi dezvăluite datele cu caracter personal de către Cardio-Rec sau care, prin natura activitatii lor ori prin atributiile pe care le au, pot avea acces autorizat la astfel de date:

a. persoanele care reprezintă legal sau convențional Cardio-Rec precum si persoane fizice, angajați, colaboratori, - cadre medicale - care au necesitatea de a utiliza date cu caracter personal pentru desfășurarea sarcinilor de serviciu încredințate, respectiv pentru desfasurarea activitatii de asistenta si acordarea de servicii medicale (denumite persoane autorizate) de către Cardio-Rec si care au obligația păstrării secretului actului medical, a respectării confidențialității, inclusiv in ceea ce privește datele cu caracter personal;

b. medici colaboratori, respectiv alți furnizori de servicii medicale, de servicii de analize medicale de specialitate, care au de asemenea obligația păstrării secretului actului medical, a respectării confidențialității;

c. entități publice de stat ori autonome cărora datele personale trebuie sa le fie transmise în vederea îndeplinirii unor obligații prevăzute de lege, de regulamente, de alte norme aplicabile, in interes de sanatate publica, dupa caz: Ministerul Sănătății Publice, Casa Naționala de Asigurări de Sănătate, Direcția de Sănătate Publica, Institutul National de Statistica, împuterniciți ai acestora, Colegiul National al Medicilor, OAMGMAR (Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania) daca este cazul, organe de cercetare, instanțe de judecata, la solicitarea acestora/când se impune conform legii;

d. solicitanți de studii clinice, când/daca se realizează astfel de studii si catre care insa ca regula se trimit date anonimizat/pseudonimizate;

e. asiguratori din Romania sau din alte state, daca este cazul, in funcție de asiguratorul pacientului ca persoana vizata si pe baza anuntului/solicitarii persoanei vizate de regula;

f. parteneri si respectiv furnizori de aparatura si tehnica medicala, unități farmaceutice pe baza de prescripție, furnizori de servicii pentru buna si legala funcționare a Centrului Cardio-Rec: furnizori autorizați, companii de mentenanță si întreținere sisteme tehnice, furnizori de servicii de audit si certificare tip ISO, de contabilitate, de consultanta avocațiala daca este cazul, experți in anumite domenii precum IT, etc. care pot avea acces la date cu caracter personal in masura necesara desfasurarii activitatii de suport pentru activitatea Cardio-Rec.


IX. La data prezentei, CARDIO-REC nu efectueaza prelucrari de date in scop de transfer de date cu caracter personal in afara României/Spațiului Economic European.


X. Drepturile Persoanei Vizate In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.2016/679, general, privind protecția datelor cu caracter personal, dumneavoastră, ca persoane vizate, aveți următoarele drepturi cu privire la datele dvs. personale prelucrate de Cardio-Rec:

si va invitam sa le exercitați fata de Cardio-Rec, ori de cate ori considerați de cuviința, prin formularea in acest sens a unei solicitări scrise la adresa Sos. Unirii, nr. 187, Corbeanca, Ilfovcătre Dr. Mihalache Daiana Elena sau prin e-mail la: [office@cardiorec.com]. Eventuale plângeri, dragi pacienți si/sau vizitatori, le puteți adresa (i) Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, sub forma unei adrese scrise, la sediul instituției sau prin e-mail la adresa anspdcp@dataprotection.ro sau (ii) instanței competente.

XI. In cazul in care vor aparea situatii care vor impune modificarea prezentei Note de informare, Operatorul -Societatea Cardio-Rec S.R.L (Centrul de Prevenție si Recuperare Cardiovasculara)- va modifica prezenta si va face versiunea modificarea disponibila, de asemenea.

Descarcati versiunea PDF aici


 

 

Cardio-Rec S.R.L.

Centrul de Prevenție si Recuperare Cardiovasculara